រដ្ឋាភិបាល​ជប៉ុន​ និង​ផ្តល់​ជំ​នួយ​ឥត​សំ​ណង​ចំនួន​ ៣.២៨៤ លាន​យ៉េន​ ស្មើ​នឹង​​ជាង ២៧លាន​ដុល្លារ​ ដល់​កម្ពុជា លើ​គម្រោង​ពីរ |