សាកលវិទ្យាល័យចំរើនពហុបច្ចេកវិទ្យា ជូនដំណឹងដល់បេក្ខជនបណ្ឌិតជំនាន់ទី៣ វគ្គទី១ និងវគ្គទី២ ដែលមិនទាន់ការពារនិក្ខេបបទបញ្ចប់ សូមទំនាក់ទំនងទៅសាកលវិទ្យាល័យ

​សាកលវិទ្យាល័យចំរើនពហុបច្ចេកវិទ្យា បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ដល់បេក្ខជនបណ្ឌិតជំនាន់ទី៣ វគ្គទី១ និងវគ្គទី២​ទាំងអស់ ដែល​មិនទាន់បានការពារនិក្ខេបបទបញ្ចប់​ ឬមិនទាន់បានរៀបចំការពារគម្រោងនិក្ខេបបទ មេត្តាមកទំនាក់ទំនងសាកលវិទ្យល័យ ដើម្បីបំពេញសំណុំឯកសារ និងស្នើសុំលិខិតឧទ្ទេសនាមការពារនិក្ខេបបទបញ្ចប់។

loading...
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.