វគ្គបណ្តុះបណ្តាលឥស្សរជន​ជាន់ខ្ពស់​ និងមន្រ្តីរាជការវ័យចំណាស់​សាកលវិទ្យាល័យចំរើនពហបច្ចេកវិទ្យា (CUP)

វគ្គពិសេសថ្មី! នៅសាកលវិទ្យាល័យចំរើនពហបច្ចេកវិទ្យា (CUP ) វគ្គបណ្តុះបណ្តាលឥស្សរជន​ជាន់ខ្ពស់​ និងមន្រ្តីរាជការវ័យចំណាស់​ ជំនាន់៤វគ្គ២​ ចូលរៀនថ្ងៃទី​ ៣០​ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​ ២០១៧…

loading...