កម្ពុជា មាន​​​នាយក​​រដ្ឋ​​មន្រ្តី ចំ​នួន ៣៦រូប ចាប់​​តាំង​​ពី​ឆ្នាំ​១៩៤៥ រហូត​​មក​ដល់​​បច្ចុប្បន្ន​​នេះ | សម្តេច ហេង សំរិន នឹង​រៀប​ចំ​សន្និ​សីទ​សារព័ត៌​មាន នៅ​ម៉ោង ៤ ល្ងាច |