ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច នឹង​រៀប​ចំ​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​គណៈ​កម្មការ​កែ​ទម្រង់​​ការ​គ្រប់​គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៅ​ថ្ងៃស្អែក​

111222333