សូមអបអរសាទរលោក មុន រ៉ាម៉ាឌី អគ្គនាយកទូរទស្សន៍ CNC នូវតួនាទីដ៏កិត្តិយសនេះ …មានថ្ងៃនោះ ទើបមានថ្ងៃនេះ!

សូមអបអរសាទរលោក មុន រ៉ាម៉ាឌី អគ្គនាយកទូរទស្សន៍ CNC នូវតួនាទីដ៏កិត្តិយសនេះ …មានថ្ងៃនោះ ទើបមានថ្ងៃនេះ!