ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ សម្រាប់អនុវត្តពីថ្ងៃទី១២ ដល់ថ្ងៃទី២១

ភ្នំពេញ៖ យោងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ដែលចេញកាលពីថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ បានចេញនូវ ថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ នៅតាមគ្រប់ស្ថានីយសម្រាប់អនុវត្ត ពីថ្ងៃទី១២ ដល់ថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៨ ដូចមានក្នុងតារាង ដូចខាងក្រោម៖