អគ្គិ​នីកម្ពុ​ជា​ ផ្អាក​កា​រផ្គត់​ផ្គង់​ចរ​ន្តអ​គ្គិស​នី ចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់​ថ្ងៃ​ទី១​៤​ នៅ​តំ​បន់​​មួយ​ចំ​នួន​ក្នុ​​ងរា​ជ​ធា​​នីភ្នំ​ពេញ​ និង​ខេត្ត​កណ្តា​ល​

អគ្គិសនីក​ម្ពុជា​​នឹង​ធ្វើ​ការ​ផ្អាក​ការ​ផ្គត់​ផ្គង់​ច​រន្ត​អគ្គិស​​ចាប់ពីថ្ងៃនេះ​ដល់​​ថ្ងៃ​ទី​១​៤​ ​ខែម​ករា​ ឆ្នាំ២០១​៨ នៅ​តំបន់មួយ​ចំនួន​ទៅតាម​ពេលវេលា​ និងទី​កន្លែងដូ​ចខាង​ក្រោម​នេះ៖​