ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ជូនដំណឹងដល់គ្រឹះស្ថានសិក្សារដ្ឋ និងឯកជន ឲ្យសិស្សនិស្សិត ឲ្យចូលទស្សនាពិព័រណ៍សមិទ្ធផលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេ​គង្គ-ឡានឆាង

ភ្នំពេញ៖ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយស្តីពី ការផ្សព្វផ្សាយដល់គ្រឹះស្ថានសិក្សារដ្ឋ និងឯកជន រៀបចំកម្មវិធីទស្សនកិច្ចដល់សិស្សនិស្សិត ឲ្យចូលទស្សនាពិព័រណ៍សមិទ្ធផលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេ​គង្គ-ឡានឆាង នៅរាជធានីភ្នំពេញ ក្នុងបរិវេណទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ចាប់ពីថ្ងៃទី១២ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ពីវេលាម៉ោង ៨ៈ៣០នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង ៥ៈ៣០នាទីល្ងាច។

សេចក្តីលំអិត និងខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖