ក្រសួងការងារជូនដំណឹងពីការបើក​ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​បន្ថែម​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​ដល់​កម្មករ​និយោជិត​ជា​ស្ត្រី​

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានចេញសេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​ ស្តីពី​”ការបើក​ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​បន្ថែម​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​ដល់​កម្មករ​និយោជិត​ជា​ស្ត្រី​ទាំង​ក្នុង​និងក្រៅ​ប្រព័ន្ធ​ ពេល​សម្រាល​កូន​ដែល​បានចុះ​បញ្ជី​រួច​ក្នុង​បេឡា​ជាតិ​របប​សន្តិសុខសង្គម​” ទៅដល់ម្ចាស់សហគ្រាស គ្រឹះ​ស្ថាន និងបុគ្គលិកកម្មករ និយោជិត ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រព័ន្ធ។

ខ្លឹមសារទាំងស្រុងមាននៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹង៖