សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈប្រតិភូកម្ពុជា ស្ដីពីដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅសហព័ន្ធរូស្ស៊ី

ភ្នំពេញ៖ សេចក្ដីថ្លែងការណ៍របស់ គណៈ ប្រតិភូព្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា និងគណៈកម្មា ធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ បានបញ្ជាក់ថា ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធា នាធិបតីនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ី ដែលបានរៀបចំ ឡើងដោយគណៈកម្មការកណ្ដាលរៀបចំការបោះឆ្នោត នៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ី គឺមានលក្ខណៈសេរី យុត្តិធម៌ និងតម្លាភាព ស្របតាមច្បាប់បោះឆ្នោត និងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនានារបស់សហព័ន្ធរុស្ស៊ី។

ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបញ្ជាក់ទៀតថា នៅថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានា ធិបតីរុស្ស៊ី គណៈប្រតិភូកម្ពុជាបានអញ្ជើញទៅពិនិត្យនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតមួយចំនួន និងបានសង្កេត ឃើញថា ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងល្អ ក្នុងបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្ដីថ្លែងការណ៍របស់ប្រតិភូនៃកម្ពុជា ស្ដីពីដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅសហព័ន្ធរុស្ស៊ី៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង