ភាភីតំណាងម្ចាស់វិក័យភ្លើងចេញបកស្រាយ

ព្រះសីហនុះក្រោយពីមានការចុះផ្សាយរបស់បណ្តាញព៏ត៍មានCHN News តំណាងម្ចាស់ភាគីវិក័យភ្លើងបានឡើងទៅសួនាំនៅការិយាល័យបង់ភ្លើងហើយក៍បានយល់ អំពិតួលេខភ្លើង គឹមកពីការភ័ណ្ឌច្រឡុំ ដូចនេះភាគិម្ចាស់វិក័យប័ត្រ អះអាងថា ពុំមានកេងបន្លំដូចដូចវោទប្រកាននោះ។ដូចនេះសូមបងប្អូនពិនិត្យទៅលើវិក័យបត្រអោយច្បាស់មុននឹងយកទៅបង់ប្រាក់ ជៀសវាងការភ័ណ្ឌច្រឡុំ។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង