សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ ព័ត៌មានកម្ពុជាទាន់ហេតុការណ៍សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណជនឲ្យបានជ្រាប់ថា ស្ថាប័នយើងខ្ញុំមានការអាក់ខានចេញផ្សាយព័ត៌មានសម្រាប់App ដែលតម្លើងនៅលើទូរស័ព្ទIPhone (IOS) មួយរយៈ

ភ្នំពេញ៖ ព័ត៌មានកម្ពុជាទាន់ហេតុការណ៍ (Cambodia Hot News) សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណជនឲ្យបានជ្រាប់ថា ស្ថាប័នយើងខ្ញុំមានការអាក់ខានចេញផ្សាយព័ត៌មានសម្រាប់App ដែលតម្លើងនៅលើទូរស័ព្ទIPhone (IOS) មួយរយៈ ប៉ុន្ដែសម្រាប់ព័ត៌មានដែលតម្លើងលើApp ទូរស័ព្ទAndroid នៅដំណើរការជាធម្មតា អាស្រ័យហេតុនេះសូមជ្រាបជាព័ត៌មាន។

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង