ទស្សនា​ទា​នអប់​រំស​ង្គម​ខ្មែរ​តា​មរ​យៈ ​ច្បា​ប់ល្បើ​កថ្មី​ រប​ស់កវី ក្រ​ម​ង៉ុ​យ​

សា​ដៃដំ​បូងដែ​លបង្កប់​នូវ​ខ្លឹម​សារអប់​រំសង្គមច្រើ​ន គឺ​ “​ច្បាប់ល្បើក​ថ្មី”​ ដោ​យសាតែ​កវី​ បាន​​រៀ​បរាប់ច្រើ​ន​ពីស​ង្គមទា​ក់​ទងនឹង​ជី​វភា​ពរស់​នៅ ​ជាពិសេ​សនៅក្នុង​សង្គ​ម​បារាំ​ង។ ​

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង