រឿង​​ចៅ​​កាំ​បិ​​ទប​​ន្ទោះ​​

កា​លពីដើមឡើយមានបុរសពីរនាក់  ជាបងប្អូននឹងគ្នា ឪពុកម្ដាយស្លាប់ចោលអស់ទៅក៏បបួលគ្នាទៅរៀនអក្សរធម៌សាស្ត្របាលីនឹងលោកគ្រូសង្ឃរាជព្រះមហាលោកមេត្តាក៏បានប្រៀនប្រដៅឲ្យរៀនសូត្រ គ្មេងទាងពីរនាក់ព្យាយាមណាស់ លុះដល់រៀនចប់សព្វគ្រប់អសើកាលណាហើយ លោកគ្រូកបានបំបួសអ្នកទាំងពីរ។ នេនៗទាំងពីរអង្គនេះខិតខំបម្រើលោកគ្រូមិនដែលខ្ចិល លុះដល់ប្រាំវស្សាទាំងពីរអង្គក៏បានសុំលោកគ្រូសឹក

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង