《​រឿ​ងបុ​រសកំជិ​លមា​ន​ប្រព​ន្ធគ្រ​ប់ល​ក្ខ​ណ៍》​ជាអត្តស​ញ្ញា​ណរបស់ខ្មែ​រ​ដែលជា​ប្រ​ជាជាតិ​មួយ​ឱ្យត​ម្លៃលើ​មេ​

មានបុ​រសកំជិ​លម្នាក់ ​មាន​​ប្រ​ពន្ធគ្រប់​​​លក្ខ​​ណ៍​​ មាន​កិ​រិយា​​​មា​រ​យា​ទ​ល្អ ​ចេះ​​គោ​រព​ប្រ​ណិប័តន៍ប្ដី ​តាំង​ពីបា​នគ្នា​​ជាប្ដីប្រ​ពន្ធ​មក​ បុរសកំ​ជិល​ចេះតែ​ដេក ​ដល់ឃ្លាន​បាយ ទើ​បឡើង​ស៊ីៗ រួច​ដេក​ទៅវិញ សូម្បីថ្នាំ​ជក់ក៏ប្រពន្ធមូឲ្យដែ។​

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង