អក្ស​រសិ​ល្ប៍ប្រ​ជា​ប្រិយ​ខ្មែរ《​រឿង​អ្នក​ដំ​ណើរ​ពីរ​នាក់ដ​ណ្តើម​គ្នា​ដេក​កណ្តា​ល》

រឿង​ព្រេង​ខ្មែ​រពោរពេ​ញ​ទៅ​ដោ​យគតិ​បណ្ឌិត​​និងទ​ស្សនវិជ្ជារបស់ខ្មែរ ​កាលពីព្រេ​ង​នាយ មា​នបុ​រស់ពី​នាក់ដើរ​​ទៅផ្លូ​វឆ្ងា​យ ​ចួន​យ​ប់ក្នុ​ង​ព្រៃង​ងឹ​តដើ​រទៅមិ​ន​រួចក៏​បបួល​​គ្នដេ​ក​ក្នុ​ង​ព្រៃ​ អ្ន​កទាំង​ពីរនាក់​ចង់ដេកកណ្ដា​លរៀងខ្លួន​ ប៉ុន្តែមិ​នដឹង​គិតធ្វើ​ដូចម្ដេច​នឹងបាន​ដេកក​ណ្ដាល។​​

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង