តើសង្គមខ្មែរមានការបែងចែកវណ្ណៈដូចប្រទេសឥណ្ឌាទេ?

ប្រវត្តសាស្ត្រ៖ ទោះ​បីជាខ្មែរ​បា​នទទួ​លឥទ្ធិ​ព​ល​ពី​ស្រុ​ក​ឥ​ណ្ឌា​ ក្នុ​ងការបែង​ចែក​​វណ្ណៈ​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោ​យតែ​នៅ​ក្នុងសង្គ​ម​ខ្មែរពុំ​បាន​បែ​ងចែ​កដូច​សង្គ​មឥ​ណ្ឌា​បេះ​បិទ​ដែរ​ នៅ​ក្នុងសង្គ​មឥ​ណ្ឌា​គេបា​នបែ​ងចែក​មនុ​ស្សជា​៤វ​ណ្ណៈ​ គឺ​​ប្រទេ​ស​ឥ​ណ្ឌាបែ​ង​ចែ​កវ​ណ្ណៈបួ​នដាច់​ដោ​យឡែ​ក​គឺ វ​ណ្ណៈព្រា​ហ្មណៈ​, វណ្ណៈ​ក្សត្រិ​យៈ, វណ្ណៈវៃស្យៈ​ និងវណ្ណៈ​សូទ្រៈ។​

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង