កម្ពុជា-អសប៖ បន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាពជាដៃគូក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ប្រកបដោយគុណភាព សមធម៌ បរិយាប័ន្ន និងចីរភាព

ភ្នំពេញ៖ កម្ពុជា និងបណ្តាទីភ្នាក់ងារ អសប នឹងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាពជាដៃគូក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ប្រកបដោយគុណភាព សមធម៌ បរិយាប័ន្ន និងចីរភាព។

សូមអាននៅខ្លឹមសារលំអិតដូចខាងក្រោមនេះ៖

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង