សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា ខេត្តព្រះសីហនុ ស្វាគមន៍ការចូលជាសមាជិកថ្មីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ

ព្រះសីហនុ៖ យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់លោកឧកញ៉ា វណ្ណ សុខហេង ប្រធានសហគមសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា ខេត្តព្រះសីហនុ បានបញ្ជាក់ថា ការចុះឈ្មោះចូលជាសមាជិកសម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា ខេត្តព្រះសីហនុ ដែលទទួលបានការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅ និងអត្ថប្រយោជន៍ តាមរយៈការបង្ហាញនៃខិត្តប័ណ្ណខាងក្រោមៈ
ព័ត៌មានលំអិតសូមទំនាក់ទំនងជាមួយលេខា FASMEC ខេត្តព្រះសីហនុ ឬតាមរយៈទូរសព្ទលេខ 081333498 / 077333498 ។

វ៉ើន កញ្ញា

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង