ដឹងទេថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបណ្ណបើកបរយោធាចង់ប្តូរយកបណ្ណបើកបរជាប្រភេទគ្រួសារ ត្រូវការឯកសារអ្វីខ្លះ?

ភ្នំពេញ៖ អ្នកកាន់​បណ្ណបើ​ក​បរ​យាន​យន្ត ដែ​ល​ចេ​ញ​ដោ​យក្រដួ​ង​ការពា​រជា​តិ ​សម្រាប់​គោល​បំណងបើកបរយានយន្តដឹកជញ្ជូនកងកម្លាំងយោធា ឬដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈយោធា ហើយមានបំណងបើកបរ​យា​នយន្ដជាប្រភេទរថយន្តគ្រួសារ រថយន្តធ្វើអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនទំនិញឬអ្នកដំណើរ អាចប្ដូរយកបណ្ណបើកបរជាតិ ដោយត្រូវភ្ជាប់សំណុំឯកសារដូចខាាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង