ព្យាករណ៍អាកាសធាតុប្រចាំសប្តាហ៍ (ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥-២២ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៨)៖

ព្យាករណ៍អាកាសធាតុប្រចាំសប្តាហ៍ (ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥-២២ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៨)៖
– ឥទ្ធិពលរបស់សម្ពាធទាបដែលកំពុងស្ថិតនៅលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នឹងបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ពីមធ្យមទៅច្រើន ក្នុងក្របខ័ណ្ឌស្ទើរទូទាំងប្រទេស ។
– សូមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់ ។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង