សារខ្លីពីអ្នកសារព័ត៌មានចូលនិវត្តន៍ ដើម្បីអបអរសេរីភាពសារព័ត៌មាននាថ្ងៃទី ០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨

ភ្នំពេញ៖ សារខ្លីពីអ្នកសារព័ត៌មានចូលនិវត្តន៍ ដើម្បី អបអរសេរីភាពសារព័ត៌មាននាថ្ងៃទី ០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨ ខាងមុខនេះ៖

សេរីភាពសារព័ត៌មានត្រូវបានគាំពារដោយច្បាប់ ហើយក៏មានកាតព្វកិច្ចទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខ ច្បាប់ដែរ ។

សេរីភាពសារព័ត៌មាន មិនមែនជាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិទេ ព្រោះសារព័ត៌មានជាកញ្ចក់សង្គម ឯការបញ្ចេញមតិជាទស្សនះរបស់បុគ្គល ឬបក្សពួកក្រុមណាមួយ ។

អ្នកសារព័ត៌មានត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវះរបស់ខ្លួន មិនត្រូវធ្វើជាឧបករណ៏បម្រើអោយមហិច្ឆិតារបស់ជនណា ឬ បក្សពួកក្រុម ណាដោយគ្នានសច្ចភាពនោះឡើយ ។

អតីត ចាងហ្វាងកាសែតសកល ឡសរ  ៖(SLH)

 

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង