(រឿងខ្លី​ …)​ ឪឯងសម្រេចហើយ..!

មានក្រុមគ្រួសារមួយ..​

កូន:ម៉ែយើងគួរកុំហូបសាច់នេះអី​

ម៉ែ:ម៉ែមិនដឹងទេ​ ឪឯងគាត់ចង់​ ។

កូន:តែម៉ែ..

ម៉ែ:តែអី​ ឪឯងគាត់ចង់​ គាត់សម្រេចហើយ.,,(ម្តាយស្រែកគំហកអោយកូន) ..,នៅតុបាយ…

ប្តី:​ ហាម៉ែវាសាច់នេះធុំក្លិនហើយនៅយកមកធ្វើម្ហូបទៀត​ ?

ប្រពន្ធ:​ ខ្ញុំមិនដឹងដែរ​ មកពីអាក្អូនមិនប្រាប់…

កូន​:​ ខ្ញុំប្រាប់ម៉ែដែរ​ តែម៉ែស្រែកអោយខ្ញុំថាកុំចេះ​ ឪឯងសម្រេចហើយ…

ម៉ែ.ឪ…! ! ! ៕

ឃុនពីម៉ូច

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង