គិត​ត្រឹមត្រី​មា​សទី​១​ ឆ្នាំ​២០​១៨ ​កំព​ង់​ផែស្វយ័​ត​ក្រុង​ភ្នំពេញ​ទទួល​បាន​បរិមាណ​ទំនិញ​ដឹក​ជញ្ជូន​ឆ្លង​កាត់ មានចំនួន៤​៥,៨៣១TE​Us (កុង​តឺន័រ)​​

ភ្នំពេញ៖ គិតត្រឹមត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៨ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញទទួលបានបរិមាណទំនិញដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ មានចំនួន៤៥,៨៣១TEUs (កុងតឺន័រ) កើនឡើង១៦ភាគរយ បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ២០១៧ មានត្រឹម៣៩,៥១០កុងតឺន័រ។

រយៈពេល៣ខែដំបូងឆ្នាំនេះ ក្នុងនោះមានបរិមាណទំនិញនាំចូលមកកម្ពុជា ២១,១៣៤កុងតឺន័រ ខណៈបរិមាណទំនិញនាំចេញពីកម្ពុជា ២៤,៦៨៧កុងតឺន័រ។ នៅឆ្នាំ២០១៧ ទំនិញឆ្លងកាត់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ មានចំនួន១៨ម៉ឺនកុងតឺន័រ កើនឡើង២២% បើធៀបឆ្នាំ២០១៦៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង