ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន JYP បានធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីមានពាក្យចចាមអារ៉ាមទាក់ទងទៅនឹង……

ក្រុមហ៊ុន JYP Entertainment បានធ្លាក់ចុះចាប់តាំងពីការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ដែលអះអាងថាទំនាក់ទំនងរបស់ Park Jin Young ទៅនឹងក្រុមសាសនា។ ភាគហ៊ុនរបស់ JYP Entertainment បានធ្លាក់ចុះ ខណៈពេលដែលរបាយការណ៍របស់ Park Jin Young ពាក់ព័ន្ធនឹងការគោរពសាសនាដែលត្រូវបានចេញផ្សាយ។


ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់កូរ៉េបានចេញរបាយការណ៍ដែលអះអាងថា Park Jin Young បានចូលរួមក្នុងនិកាយសាសនាដែលហៅថា Evangelical Baptist Church of Korea ដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថាជា Salvation Sect តំបន់សង្គ្រោះត្រូវបានដឹកនាំដោយម្ចាស់ Sewol Ferry ដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង 300 នាក់នៅក្នុងការលិចនាវា Sewol នៅឆ្នាំ 2014 ។


បន្ទាប់ពីការចេញរបាយការណ៍នេះភាគហ៊ុនបានធ្លាក់ចុះពី 21,450 វ៉ុន (~ 19,93 ដុល្លារអាមេរិក) ពីថ្ងៃមុនរហូតដល់ 19,000 វ៉ុន (~ 17,65 ដុល្លារ) ។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមកវាបានកើនឡើងដល់ 20.250 វ៉ុន (~ 18,77 ដុល្លារអាមេរិក) ទាបជាង 5,59% ។
Park Jin Young បាននិយាយចេញដើម្បីបង្ហាញថាគាត់មិនមែនជាសមាជិកនៃផ្នែកសង្គ្រោះនឹងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង