រឿង ចោរចិត្តជា ជាប្រភេទអក្សរសិល្ប៍ប្រជាប្រិយរបស់ខ្មែរដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅគំនិតទស្សនវិជ្ជា

រឿង ចោរចិត្តជា ជាប្រភេទអក្សរសិល្ប៍ប្រជាប្រិយរបស់ខ្មែរដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅគំនិតទស្សនវិជ្ជារបស់ខ្មែរ ដែលបានបង្កប់ក្នុងការនិទានតៗគ្នាផ្សព្វផ្សាយពេញផ្ទៃប្រទេសទុកជាគតិនៃការពិចារណា។

ប្រភពឯកសារ៖ សមាគមអ្នកអក្សរសិល្ប៍កម្ពុជា – Cambodia Literati Association

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង