រឿងកងកម្មកងកែវ វាគ្មិនឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ សោម សុមុនី ក្នុងកម្មវិធីសៀវភៅល្អៗ ដែលមានលោក ជា សំណាង ជាអ្នកសម្របសម្រួល។ កម្មវិធីនេះគ្រប់គ្រងដោយលោកស្រី ប៉ាល់ វណ្ណារីរក្ស និង ផ្សាយដោយទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង