រឿងបុរសកំជិលមានប្រពន្ធគ្រប់លក្ខណ៍ ជាប្រភេទអត្ថបទអក្សរសិល្ប៍ប្រជាប្រិយខ្មែរ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនវិជ្ជាខ្មែរ

រឿង《បុរសកំជិលមានប្រពន្ធគ្រប់លក្ខណ៍》ជាប្រភេទអត្ថបទអក្សរសិល្ប៍ប្រជាប្រិយខ្មែរដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនវិជ្ជាខ្មែរតាមរយៈអក្សរសិល្ប៍ប្រជាប្រិយខ្មែរបានបង្ហាញអំពីការឱ្យតម្លៃទៅលើស្ត្រី(ទ្រព្យគង់ត្បិតស្រី ចេះសំចៃទុក ផ្ទះធំស្រណុក ត្បិតល័ក្ខណ៍ស្រីជា)។ ប្រភពឯកសារ៖ សមាគមអ្នកអក្សរសិល្ប៍កម្ពុជា – Cambodia Literati Association

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង