នាទីអក្សរសិល្ប៍បារាំង ស្នាដៃ «La prose transsibérien et de la petite Jehanne de France» បទនិពន្ធរបស់ ប្លែហ្ស សង់ដ្រា (Blaise Cendtars) បទអត្ថាធិប្បាយដោយ វ៉ាន់ឌី កាអុន

នាទីអក្សរសិល្ប៍បារាំង ស្នាដៃ «La prose transsibérien et de la petite Jehanne de France» បទនិពន្ធរបស់ ប្លែហ្ស សង់ដ្រា (Blaise Cendtars) បទអត្ថាធិប្បាយដោយ វ៉ាន់ឌី កាអុន

ចម្លងចាកពីខ្សែអាត់សំឡេងដោយ សេង សុវណ្ណដារ៉ា

ប្រភព៖សមាគមអ្នកអក្សរសិល្ប៍កម្ពុជា – Cambodia Literati Association

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង