ឥទ្ធិពលអក្សរសិល្ប៍ចិនលើអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរនាសតវត្សទី១៩ ផ្សាយចេញពីសមាគមអ្នកអក្សរសិល្ប៍កម្ពុជា

«ឈ្វេងយល់ខ្លះៗអំពីឥទ្ធិពលអក្សរសិល្ប៍ចិនលើអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរនាសតវត្សទី១៩»
ដោយ សេង សុវណ្ណដារ៉ាប្រធានផ្នែកអក្សរសិល្ប៍បរទេសនៃសមាគមអ្នកអក្សរសិល្ប៍កម្ពុជា

ប្រភព៖សមាគមអ្នកអក្សរសិល្ប៍កម្ពុជា – Cambodia Literati Association

  

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង