អំពីទស្សនវិទូ «ហ្សង់ ប៉ូលសាត្រ» (Jean-Paul Sartre) បទអត្ថាធិប្បាយដោយ វ៉ាន់ឌី កាអុន

#នាទីអក្សរសិល្ប៍បារាំង
អំពីទស្សនវិទូ «ហ្សង់ ប៉ូលសាត្រ» (Jean-Paul Sartre)បទអត្ថាធិប្បាយដោយ វ៉ាន់ឌី កាអុន
……………..
ចម្លងចាកពីខ្សែអាត់សំឡេងដោយ សេង សុវណ្ណដារ៉ា

ប្រភព៖សមា   គមអ្នកអក្សរសិល្ប៍កម្ពុជា – Cambodia Literati Association

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង