កវី ព្រហ្មបវរភក្តី ឬ បវរភក្តីព្រហ្ម ជាកវីក្នុងកំឡុងស.វទី១៩

កវី ព្រហ្មបវរភក្តី ឬ បវរភក្តីព្រហ្ម ជាកវីក្នុងកំឡុងស.វទី១៩។ លោកបាននិពន្ធរឿងសាស្ត្រាល្បែងពីរគឺរឿង ពោធិវង្ស(១៨៨១) និងរឿងសុគន្ធថោង(១៨៨៣)។
សូមដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅរបស់បណ្ឌិត ឃីង ហុកឌី នូវប្រវត្តិខ្លះ។

ប្រភព៖សមាគមអ្នកអក្សរសិល្ប៍កម្ពុជា – Cambodia Literati Association


អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង