បទអត្ថាធិប្បាយ “រឿងជាតិស្រី្ដ” ផ្សាយចេញពីសមាគមអ្នកអក្សរសិល្ប៍កម្ពុជា

“រឿងជាតិស្រី្ដ”បទអត្ថាធិប្បាយដោយ សេង សុវណ្ណដារ៉ាប្រធានផ្នែកអក្សរសិល្ប៍បរទេសនៃសមាគមអ្នកអក្សរសិល្ប៍កម្ពុជា

ប្រភព៖សមាគមអ្នកអក្សរសិល្ប៍កម្ពុជា – Cambodia Literati Association

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង