គ.ជ.ប ប្រកាសពីចំនួន​អ្នក​អង្កេត​ការណ៍​ជាតិ និង​អន្តរជាតិ ដែល​ត្រូវ​សង្កេត​ការណ៍ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាង​រាស្រ្តនាខែកក្កដា

ភ្នំពេញ៖ គ.ជ.ប ប្រកាសពីចំនួន​អ្នក​អង្កេត​ការណ៍​ជាតិ និង​អន្តរជាតិ ដែល​ត្រូវ​សង្កេត​ការណ៍ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាង​រាស្រ្តនាខែកក្កដា។(សេចក្ដីប្រកាសមានដូចខាងក្រោម)

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង