សិក្សាស្វែងយល់ពីទ្រឹស្តីអក្សរសិល្ប៍ប្រជាប្រិយខ្មែរ (នៅមានត)

-ប្រភព៖ សមាគមអ្នកអក្សរសិល្ប៍កម្ពុជា – Cambodia Literati Association

-សិក្សាទេវកថារឿង «អ្នកតាទឹក អ្នកតាភ្នំ» (នៅមានត)
-ដោយ ជក់ សុភាសមាជិកសមាគមអ្នកអក្សរសិល្ប៍កម្ពុជា

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង