វណ្ណគតិ រឿងនារាយណ៍ ទសាវតារ គឺនារាយណ៍ បែងភាគដប់គ្រា» (ត) រៀបរៀងដោយ ៖ ឧកញ៉ាទេពពិទូរ ក្រសេម គន្ថបណ្ឌិត

ប្រភណ៖សមាគមអ្នកអក្សរសិល្ប៍កម្ពុជា – Cambodia Literati Association

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង