«វណ្ណគតិ រឿងនារាយណ៍ ទសាវតារ គឺនារាយណ៍ បែងភាគដប់គ្រា»(តចប់) រៀបរៀងដោយ ៖ ឧកញ៉ាទេពពិទូរ ក្រសេម គន្ថបណ្ឌិត

ប្រភព៖ សមាគមអ្នកអក្សរសិល្ប៍កម្ពុជា – Cambodia Literati Association

  

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង