តំបន់គ្រោះថ្នាក់ សូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ សូមចូលទៅមើលរូបភាពដែលបង្ហាញពីការងាយនឹងរងគ្រោះថ្នាក់….

ការពារប្រសើរជាងព្យាបាល ព្រោះចរន្តឆក់តាមរយៈការប្រើប្រាស់អគ្គិសនី វាអាចឆក់យកជិីវិតមនុស្ស មិនថាឡើយសូម្បីតែសត្វ រុក្ខជាតិ ក៏ជួបរឿងនេះនេះដែរ។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង