វគ្គសិក្សាថ្មី នៅតែបន្តទទួលនិស្សិតដែលមានបំណងសិក្សានៅ សាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា (UI)

ភ្នំពេញ៖ វគ្គសិក្សាថ្មី នៅតែបន្តទទួលនិស្សិតដែលមានបំណងសិក្សានៅ សាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជា (UI) ជាពិសេសសម្រាប់ឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់ និងមន្ត្រីរាជការដែលមិនទាន់មានបរិញ្ញាបត្រ តែអាចចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់បាន ។

វគ្គសិក្សាថ្មីមានដូចជា ៖ 

១. ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់​(ទូទៅ ជំនាន់ទី៨ វគ្គ២ លើកទី២)

 • នីតិសាស្ត្រ
 • រដ្ឋបាលសាធារណៈ
 • វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ
 • ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ។

២. ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ (សម្រាប់ឥស្សរជន និងមន្ត្រីរាចការវ័យចំណាស់ ជំនាន់ទី៥ វគ្គ២ លើកទី១)

 • រដ្ឋបាលសាធារណៈ
 • វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ។

៣. ថ្នាក់បណ្ឌិត (ជំនាន់ទី៤)

 • នីតិសាស្ត្រ
 • រដ្ឋបាលសាធារណៈ
 • វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ
 • ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ។

កាលបរិច្ឆេទ និងម៉ោងសិក្សា

 • វគ្គថ្ងៃច័ន្ទ – សុក្រ     ៖ ចូលរៀនថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ សិក្សាចាប់ពីម៉ោង ១៧ៈ២០ – ២០ៈ៣០នាទី។
 • វគ្គសៅរ៍ – អាទិត្យ    ៖ ចូលរៀនថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ សិក្សាពេលព្រឹកម៉ោង ៨ៈ០០ – ១២ៈ០០នាទី, ពេលរសៀលម៉ោង ១៤ៈ០០ – ១៧ៈ០០នាទី ។

លក្ខខណ្ឌពិសេស ផ្ដលជូនអាហារូបករណ៍៥០% សម្រាប់និស្សិតដែលបានចុះឈ្មោះចូលរៀន ១៥នាក់ ដំបូងមុនគេតាមរយៈនិស្សិត ដែលកំពុងសិស្សានៅសាកលវិទ្យាល័យឥន្ទ្រវិជ្ជាបច្ចុប្បន្ន។ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ :  ០៨១ ៨០០០ ២៣, ០៦១ ៧៧៧ ០០៧, ០៨៨ ៩៨ ៩៩ ០២៣ (ភ្នំពេញ) ០១០ ៥៧០ ៥៧៣, ០៩៥ ៨៨៨៨ ០៣, ០៦១ ៨០០០ ២៣ (បាត់ដំបង) ៕

 

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង