សិក្សាពីតួនាទីនៃអក្សរសិល្ប៍ប្រជាប្រិយខ្មែរក្នុងការរួមចំណែកជាវិភាគទានសង្គម ដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិត ស៊ុំ ឈុំឡុង

ប្រភពផេក៖ សមាគមអ្នកអក្សរសិល្ប៍កម្ពុជា – Cambodia Literati Association

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង