ពាក្យត្រូវនិងពាក្យខុស(រួមគ្នាថែរក្សាភាសាជាតិ អត្តសញ្ញាណជាតិព្រលឹងរបស់វប្បធម៌ជាតិខ្មែរនៃយើង)

ប្រភពផេក៖សមាគមអ្នកអក្សរសិល្ប៍កម្ពុជា

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង