ភាពជាអ្នកដឹកនាំតាមរយៈរឿងមហាឫសីប្រស់ខ្លា និងរឿងព្រះរាជវិនិច្ឆ័យក្តីទាំង៤ ក្នុងប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរ

ប្រភពផេក៖ សមាគមអ្នកអក្សរសិល្ប៍កម្ពុជា – Cambodia Literati Association

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង