ទស្សនវិជ្ជាតាមរយៈល្បើកជុច និងត្រី (អប់រំឱ្យចេះឱ្យតម្លៃអ្នកដទៃគឺ ថា ចេះឯង ឱ្យក្រែងចេះគេ…)

ប្រភពផេក៖ សមាគមអ្នកអក្សរសិល្ប៍កម្ពុជា – Cambodia Literati Association

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង