«ការបង្ហាញអំពីមុខងារពុទ្ធិ និងអប់រំក្នុងស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរតាមរយៈច្បាប់ល្បើកថ្មី និងនិរាសនគរវត្ត» (នៅមានត)

ប្រភពផេក៖ សមាគមអ្នកអក្សរសិល្ប៍កម្ពុជា – Cambodia Literati Association

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង