ល្បងសិក្សាពីក្រមសីលធម៌ចៅក្រមតាមរយៈរឿងមហាឫសីប្រស់ខ្លា ក្នុងប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរ

ប្រភពផេក៖សមាគមអ្នកអក្សរសិល្ប៍កម្ពុជា – Cambodia Literati Association

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង