ថ្ងៃនេះត្រូវជាថ្ងៃទី០៣ នៃការឃោសនារកសំឡេងឆ្នោត របស់គណបក្សនីមួយៗ

ភ្នំពេញ៖ ថ្ងៃទី០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨នេះ ត្រូវជាថ្ងៃទី០៣ នៃការឃោសនារកសំឡេងឆ្នោត របស់គណបក្សនីមួយៗ បានធ្វើសកម្មភាពឃោសនានៅតាមមណ្ឌលរាជធានី ខេត្ត ដូចខាងក្រោមនេះ៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង