ទស្សនៈពលរដ្ឋ៖ ទោះបីជាមាន់មិនរងាវយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏នៅតែមានព្រះអាទិត្យរះដែរ!

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង