កម្រិតបរិមាណទឹកភ្លៀងដែលបានធ្លាក់តាមបណ្តារាជធានី-ខេត្ត

ភ្នំពេញ៖ កម្រិតបរិមាណទឹកភ្លៀងដែលបានធ្លាក់តាមបណ្តារាជធានី-ខេត្ត (គិតចាប់ពីម៉ោង ៧ព្រឹកថ្ងៃទី ១០ ដល់ម៉ោង ៧ព្រឹក ថ្ងៃទី ១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨) ។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង