ក្រសួងធនធានទឹឹក ព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកជំនន់ សម្រាប់ថ្ងៃទី ១៣ ខែកក្កដា

ភ្នំពេញ៖ ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកជំនន់ សម្រាប់ថ្ងៃទី ១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨ ។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង